Prof. Adam Mariański: Swoboda ustawodawcy kształtowania stawek podatkowych a wysokość podatku.

23 września 2021

Sprawiedliwość podatkową często utożsamia się z progresją podatkową. Tymczasem zapomina się, że progresywnym opodatkowaniem objęte są tylko dochody z niektórych źródeł przychodów. Czy różnicowanie stawek podatkowych oraz progresywne opodatkowanie tylko niektórych rodzajów dochodów może prowadzić do nierównego rozłożenia ciężarów podatkowych?

Ustawa PIT m.in. przewiduje oddzielne rozliczanie przychodów (dochodów) z:

  • działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (art. 30c); gdzie stosujemy stawkę liniową 19%;
  • z odsetek; dywidend i innych dochodów kapitałowych; z udziału w funduszach kapitałowych; z udziału w funduszach emerytalnych i podobnych źródeł (art. 30a), gdzie stosujemy stawkę liniową 19%;
  • wymienionych w art. 30b ust. 1 (m.in. zbycie papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, zbycia udziałów oraz akcji) oraz określonych w art. 30b ust. 1a (dochody ze zbycia walut wirtualnych), gdzie stosujemy stawkę liniową 19%;
  • od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności (art. 30ca), gdzie stosujemy stawkę liniową 5%;
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (art. 30e); gdzie stosujemy stawkę liniową 19%;
  • od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych (art. 30 ust. 1 pkt 2) gdzie stosujemy stawkę 10% wartości wygranej lub nagrody.

 

Natomiast łączymy przychody, koszty oraz dochody m.in. z następujących źródeł:

1) stosunek służbowy, stosunek pracy, emerytura lub renta;

2) działalność wykonywana osobiście;

3) pozarolnicza działalność gospodarcze nieopodatkowana podatkiem liniowym;

4) działy specjalne produkcji rolnej;

5) najem lub dzierżawa;

6) prawa autorskie i inne prawa majątkowe, o których mowa w art. 18 ustawy,

7) odpłatne zbycie rzeczy określonych  w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy.

Powstaje zasadnicze pytanie dlaczego progresja podatkowa dotyczy tylko tych źródeł? Prowadzi to do dyskryminacyjnego, czyli nierównego opodatkowania równych dochodów. Ustawodawca zresztą preferuje wygrane w grach niż pracę własną.

Zobacz także

 

Najnowsze aktualności

pl