Audyt prawny (due diligence)

Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku.

Istotą audytu jest weryfikacja przyjętych praktyk, procedur i innych wewnętrznych dokumentów pod kątem zgodności z prawem (compliance). Zakres przeprowadzanego audytu zależy od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu.

Opierając się na kryteriach prawnych i podatkowych wspieramy naszych Klientów w zakresie audytów cząstkowych, bądź też całościowej analizy biznesu, której podlega m.in.:

 • działalność badanej firmy oraz dotyczące jej ustawodawstwo
 • akcjonariat lub wspólnicy
 • środki eksploatacji
 • umowy handlowe
 • udzielone gwarancje i poręczenia, ustanowione hipoteki
 • stosunki z bankami, zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe, stan zadłużenia
 • toczące się spory sądowe czy zawarte ugody

Jakie korzyści niesie ze sobą audyt prawny biznesu:

 • wnikliwą, praktyczną ocenę dotychczasowej działalności pozwalającą zidentyfikować wszelkie obszary ryzyka
 • możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji
 • wskazówki do zastosowania efektywnych rozwiązań pod kątem wydajności prowadzonego biznesu
 • możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji transakcji obarczonej ryzykiem
 • dodatkową ochronę prawną

Wymiernym efektem audytu prawnego jest szczegółowy raport, który zawiera opis stanu faktycznego, jego ocenę w zakresie zgodności z prawem oraz zalecenia, na podstawie których Klient może podjąć przemyślaną i rozważną decyzję co do podjęcia inwestycji lub zrealizowania w firmie programu naprawczego.

Audyt prawny zalecany jest m.in. w przypadku:

 • zamiaru nabycia przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązku, udziałów, akcji
 • przekształceń podmiotu
 • wdrażania polityki rozwoju firmy
 • objęcia funkcji zarządczych przez organy w nowym składzie osobowym
 • wzrostu ryzyka kontroli ze strony organów państwa w firmie

Jako Kancelaria mamy bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem audytów prawnych – nasi eksperci dokonywali oceny sytuacji prawno-podatkowej nieruchomości (w tym nieruchomości będących zabytkami), a także zgodności praktyk księgowych firm z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na bieżąco weryfikujemy też stosowane przez naszych Klientów praktyki handlowe, analizując ich zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji, konsumentów oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Dokujemy również weryfikacji i doradzamy we wdrażaniu procedur compliance, w celu zminimalizowania ryzyk prawnych i podatkowych prowadzonego biznesu.

pl