Odpowiedzialność członków zarządu

Kompleksowe zidentyfikowanie zagrożeń wynikających z różnych obszarów prawa, przeciwdziałanie ich występowaniu i reprezentacja członków zarządu na wszystkich etapach postępowania.

mg_www_infografy-03

Pełnienie najwyższych funkcji w strukturach spółki wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności za jej zobowiązania. Niesie też ze sobą ryzyko stania się ofiarą tzw. przestępczości „białych kołnierzyków” – takim mianem określa się przestępstwa o charakterze gospodarczym. Organy podatkowe od wielu lat starają się narzucić model odpowiedzialności obiektywnej za wszelkie naruszenia przepisów podatkowych i przerzucić na podatników, a w wypadku spółek kapitałowych na członków zarządu, odpowiedzialność za nieuczciwe działania kontrahentów, a nawet pośredników czy producentów. Stąd niezbędne jest wsparcie merytoryczne Klienta, który potrzebuje eksperckiej wiedzy pozwalającej na dokonanie przekrojowej oceny wszystkich ryzyk związanych z ponoszoną odpowiedzialnością, a następnie uzyskanie bieżącego wsparcia w toku postępowania

Rodzaje odpowiedzialności: 

 • podatkowa 
 • korporacyjna 
 • cywilnoprawna 
 • odszkodowawcza 
 • wynikająca z prawa upadłościowego / publiczno-prawna 
 • karna 

Jakie korzyści niesie współpraca z Kancelarią w zakresie odpowiedzialności członków zarządu: 

 • identyfikujemy zagrożenia, jakie mogą wystąpić w związku z pełnieniem określonego stanowiska w różnych obszarach prawa 
 • wskazujemy odpowiednie rozwiązania (np. zmiany postanowień w umowach) w celu zminimalizowania wykrytych zagrożeń 
 • reprezentujemy Klientów na każdym etapie sporu, tj. od postępowania przedsądowego poprzez sądowe i egzekucyjne 
 • prowadzimy sprawy z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz sprawy gospodarcze 
 • zajmujemy się kompleksowo sprawami dotyczącymi odpowiedzialności wynikającej z prawa podatkowego, tj. od kontroli, postępowań podatkowych i postępowań sądowo-administracyjnych poprzez postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne oraz odpowiedzialność karnoskarbową i karną 

Posiadamy bogate doświadczenie związane z reprezentacją Klientów w postępowaniach polubownych, sądowych i egzekucyjnych z zakresu spraw cywilnych, gospodarczych i upadłościowych. Ponadto w sprawach karnych i karnoskarbowych wspieramy Klientów świadcząc szerokie spektrum usług – od reprezentacji spółek pokrzywdzonych przez przestępców, do obrony w sprawach zamieszania w karuzele podatkowe. 

Case studies


Pobierz case study
pl