Audyt prawny

Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający ustalenie aktualnego stanu prawnego przedsiębiorcy i wyeliminowania ryzyk prawnych związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu na rynku.

Mariański Group to nie tylko doradztwo. Nasi specjaliści zajmują się również weryfikacją przyjętych praktyk, procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów pod kątem zgodności z prawem (compliance). Zakres przeprowadzanego badania audytowego zależy od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu.

Może to być szybkie sprawdzenie umów, może być pełna weryfikacja całego pionu firmy i ustalenia czy przyjęte zasady, polityki jakości są w rzeczywistości przestrzegane, czy pozostają wyłącznie na papierze.

Opierając się na kryteriach prawnych i podatkowych wspieramy naszych Klientów w zakresie audytów cząstkowych, bądź też całościowej analizy biznesu, której podlega m.in.:

 • działalność badanej firmy oraz dotyczące jej ustawodawstwo,
 • akcjonariat lub wspólnicy,
 • środki eksploatacji,
 • umowy handlowe,
 • udzielone gwarancje i poręczenia, ustanowione hipoteki,
 • stosunki z bankami, zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe, stan zadłużenia,
 • toczące się spory sądowe czy zawarte ugody.

Audyt prawny z Mariański Group to przede wszystkim:

 • wnikliwa, praktyczna ocena dotychczasowej działalności;
 • skupienie na identyfikacji obszarów ryzyka;
 • możliwość oszacowania powodzenia i ewentualnych zagrożeń planowanych transakcji;
 • wskazówki do zastosowania efektywnych rozwiązań biznesowych;
 • możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji transakcji obarczonej ryzykiem;
 • dodatkowa ochrona prawna i podatkowa.

Audyt prawny zalecamy tym przedsiębiorcom, którzy:

 • stoją przed decyzją o zakupie przedsiębiorstwa, ogółu praw i obowiązku, udziałów, akcji;
 • przygotowują się do przekształcenia firmy;
 • wdrażają nowe polityki lub procedury;
 • obejmują funkcje w zarządzie lub radzie nadzorczej i szukają eksperckiego wsparcia;
 • prowadzą działalność w obszarach wysokiego ryzyka kontroli ze strony organów państwa.

Nasi eksperci dokonywali oceny sytuacji prawno-podatkowej nieruchomości (w tym nieruchomości będących zabytkami), a także zgodności praktyk z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Dokonujemy również weryfikacji i modyfikacji stosowanych procedur compliance, w celu zminimalizowania ryzyka prawnego i podatkowego w biznesie.

W opinii Klientów nasze audyty są bardziej wymagające od najgorszych kontroli, a nasi eksperci wychwytują błędy, których nigdy nie wypatrzą urzędnicy.

Doświadczenie Mariański Group to wyniki wieloletniej obsługi spółek giełdowych z różnych branż, a także obsługi grup kapitałowych polskich i międzynarodowych. Zajmujemy się nie tylko bieżącą obsługą tych podmiotów, w tym obsługą Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy czy innych organów, ale obsługujemy skomplikowane procesy łączenia czy też przekształcania podmiotów funkcjonujących w ramach grup kapitałowych naszych Klientów. Opracowujemy systemy motywacyjne dla menedżerów i kadry zarządzającej, a także pomagamy w realizacji obowiązków z zakresu RODO, AML/CFT, ochrony sygnalistów, raportowania ESG czy realizacji strategii podatkowej.

Naszym celem jest by sytuacja prawno-podatkowa spółki była bardziej stabilna od jej notowań giełdowych.

pl