Audyt podatkowy

Instrument służący poprawie bezpieczeństwa firmy, umożliwiający wnikliwą ocenę aktualnego stanu rozliczeń podatkowych oraz zidentyfikowanie wszelkich obszarów ryzyka podatkowego w ramach prowadzonej działalności.

Kompleksowość audytu przeprowadzanego przez naszą Kancelarię polega na wnikliwej analizie biznesu z punktu widzenia  3 uzupełniających się obszarów:

Audyt podatkowy pozwala naszym Klientom upewnić się, czy planowane decyzje są podejmowane z uwzględnieniem różnego rodzaju ryzyka, a także czy istniejące struktury
i dokonane do tej pory rozliczenia są bezpieczne.

W zależności od wielkości oraz konkretnych potrzeb oferujemy kilka rodzajów audytów:

 • kompleksowy, obejmujący całokształt rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy
 • w zakresie tylko wybranych podatków
 • za wybrane okresy rozliczeniowe
 • dotyczący cen transferowych
 • tematyczny, dotyczący wybranych zagadnień podatkowych
 • przed dokonaniem określonej transakcji
 • po audycie, mający na celu weryfikację poprawności wdrożenia wcześniej rekomendowanych rozwiązań

Przeprowadzamy audyt podatkowy pod kątem:

 • zidentyfikowania wszelkich nieprawidłowości podatkowych w obszarach objętych badaniem
 • przedstawienia propozycji usunięcia wykrytych nieprawidłowości, przy zminimalizowaniu konsekwencji finansowych błędnych działań
 • określenia obszarów charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka podatkowego
 • wskazania działań mających na celu redukcję nieuzasadnionych obciążeń podatkowych
 • rozpoznania newralgicznych obszarów, które od strony formalnej nie budzą wątpliwości, ale w praktyce mogą być zakwestionowane (np. nieświadome uczestnictwo w tzw. „karuzeli podatkowej”)

Oferujemy szereg korzyści:

 • kompleksową analizę prowadzonego biznesu pod kątem podatkowym, cywilnym
  i handlowym
 • dedykowanego opiekuna prawnego, koordynującego prace nad audytem
  i dbającego o terminową realizację zlecenia
 • know-how doświadczonego zespołu doradców podatkowych pracujących pod nadzorem profesora dr. hab. Adama Mariańskiego, adwokata i doradcy podatkowego
 • indywidualne podejście do każdego audytu, przed jego rozpoczęciem przeprowadzamy dogłębną analizą sytuacji prawnej firmy
 • raport kończący audyt wskazujący na praktyczne obszary ryzyka i zagrożenia ewentualnych sporów z organami podatkowymi oraz ocenę działalności, zawierającą rekomendacje zarówno, co do wprowadzenia zgodnych z prawem zmian w rozliczeniach podatkowych firmy jak i w jej strukturze celem osiągnięcia lepszej wydajności i bezpieczeństwa prowadzonego biznesu

Po zakończeniu audytu Klient otrzymuje raport, na podstawie którego może podjąć przemyślaną decyzję co do zorganizowania w firmie odpowiedniej reorganizacji.

Raport z audytu podatkowego zawiera:

 • wskazanie nieprawidłowości
 • ocenę kwestii rodzących ryzyka podatkowe
 • rekomendacje rozwiązań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe

Na życzenie Klienta przeprowadzamy badania po audytowe i wprowadzamy uzupełnienia do raportu stwierdzającego poprawność wdrożenia wcześniej rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadzamy również audyt podatkowy w ramach świadczonej usługi badania sprawozdania finansowego.

Kancelaria Mariański Group ma bogate doświadczenie związane z przeprowadzaniem audytu podatkowego – nasi eksperci dokonywali m.in. oceny podatkowej związanej z nabyciem nieruchomości (w tym nieruchomości będących zabytkami), a także zgodności praktyk księgowych firm z przepisami podatkowymi – zarówno przed złożeniem wniosku o zwrot podatku, jak również w ramach analizy przyjętych rozwiązań.

Case studies


Pobierz case study
pl