Compliance podatkowy

Usługa doradztwa w zakresie ustalania metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i wsparcie realizacji działań z obszaru compliance.

Prawidłowe funkcjonowanie instytucji finansowych w ramach grup kapitałowych wymaga troski o całokształt procesów związanych z jej działalnością, dlatego też kluczowe decyzje oraz wszelkie strategie rozwoju muszą uwzględniać również ewentualne konsekwencje na gruncie podatkowym. Brak świadomości co do ewentualnego ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wdrażanie rozwiązań pomijających wymogi wynikające z prawa podatkowego mogą powodować dotkliwe konsekwencje, w tym finansowe. 

Zarządzaniu ryzykiem podatkowym służy w chwili obecnej przede wszystkim polityka compliance, która nastawiona jest na zagwarantowanie zgodności działań z obowiązującymi przepisami. Z uwagi jednak na to, że stałe nadzorowanie zmian legislacyjnych, identyfikowanie obszarów wrażliwych w przedsiębiorstwie oraz podejmowanie działań w celu minimalizowania ryzyka podatkowego w działalności gospodarczej jest procesem trudnym i czasochłonnym, oferujemy Państwu wsparcie w zakresie realizacji działań z obszaru compliance. 

Korzystanie z doradztwa w zakresie ustalania metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, pozwala na ograniczenie prawdopodobieństwa wdania się w spór z organem podatkowym oraz poniesienia odpowiedzialności podatkowej lub karnoskarbowej. Współpracując z Kancelarią Mariański Group, powierzają Państwo nadzór nad zapewnieniem zgodności rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami zespołowi profesjonalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy i praktyce mogą wspomóc budowanie bezpieczeństwa podatkowego. 

 

Wsparcie ekspertów Kancelarii w ramach procesu zarządzania ryzykiem podatkowym, a dotyczącym ściślej instytucji finansowych obejmuje m.in.:

 

  1. Bieżące doradztwo podatkowe – kompleksową i bieżącą pomoc profesjonalistów w rozwiązywaniu problemów związanych z rozliczeniem podatków, obejmującą wskazywanie możliwych do wdrożenia u podatnika rozwiązań oraz ewentualnych obszarów ryzyka podatkowego.
  2. Sporządzanie opinii eksperckich na temat  jednolitej linii orzeczniczej – opinie mające na celu wyjaśnienie skomplikowanych zagadnień prawnych, zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami podjętych działań; możliwość powołania się na opinię w toku kontroli podatkowej 
  3. Przeprowadzenie profesjonalnych audytów podatkowych – badań mających na celu zdiagnozowanie i ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości oraz związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych. W ramach tego oferowany jest również przegląd procedur wewnętrznych w celu określenia ich zgodności z przepisami prawa i efektywności w zakresie minimalizacji ryzyk podatkowych, np. na potrzeby wykazania należytej staranności w podatku od towarów i usług oraz podatku u źródła
  4. Tworzenie defence file – dodatkowej dokumentacji zabezpieczającej, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie świadczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zasadność ustalonych w tych transakcjach cen transferowych. 
  5. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu aktualnych przepisów podatkowych oraz planowanych zmian legislacyjnych – szkolenia pozwalają na uaktualnienie wiedzy podatkowej pracowników działów operacyjnych i księgowych podatnika, niezbędnej do prawidłowej realizacji procesów gospodarczych, na dostosowane rozliczeń podatkowych do wymagań ustawodawcy oraz wdrożenie procedur zabezpieczających ewentualne ryzyko na przyszłość.
  6. Wsparcie  przy postępowaniach w zakresie uprzednich porozumień cenowych dotyczących usług wewnątrzgrupowych (APA),
  7. Wsparcie w zakresie sporządzenia wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej, zgodnie ze szczegółowo określonymi wymogami formalnymi oraz reprezentowanie wnioskodawcy w postępowaniu przed Szefem Krajowej Administracji Skarbowej;
pl