Opodatkowanie dochodów osobistych

Wsparcie dla osób zamożnych przy wyborze najbezpieczniejszego i najbardziej efektywnego sposobu rozliczenia podatkowego, minimalizujące ryzyko niewykonania lub niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Osiąganie dochodów z pracy, z umów cywilnoprawnych, m.in. z kontraktów menedżerskich, z obrotu majątkiem czy dochodów kapitałowych, to zdarzenia które nie pozostają neutralne na gruncie prawa podatkowego. W celu minimalizacji ryzyka wynikającego z niewykonania lub niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków podatkowych z tytułu osiąganych dochodów osobistych warto zaufać profesjonalistom, którzy pomogą wybrać najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób rozliczenia podatkowego.

Mając świadomość tempa zmian w przepisach prawa oraz skali obowiązków nakładanych na podatników, Kancelaria Mariański Group oferuje osobom zamożnym wsparcie w zakresie m.in.:

  • przygotowywania eksperckich opinii podatkowych – profesjonalnych i kompleksowych analiz w indywidualnych sprawach dotyczących rozliczenia podatkowego dochodów osobistych osiąganych w Polsce i za granicą, 
  • ustalenia i zmiany rezydencji podatkowej,
  • sporządzania wniosków o interpretację w celu zabezpieczenia interesów podatkowych osób zamożnych, 
  • reprezentowania w toku postępowania wszczętego przez organy podatkowe, jak również w trakcie postępowań przed sądami administracyjnymi,
  • weryfikacji skutków podatkowych realizowanych i planowanych inwestycji w kapitały pieniężne, nieruchomości czy dobra luksusowe,
  • opracowania koncepcji transferu składników majątkowych bądź całego biznesu,
  • sukcesji majątku, 
  • analizy ryzyka wynikającego z posiadania udziałów w kapitale, prawa  głosu, prawa do uczestnictwa w zyskach zagranicznej jednostki lub sprawowania faktycznej kontroli nad taką jednostką w kontekście zastosowania przepisów o CFC.

Eksperci Mariański Group koncentrują się na proponowaniu rozwiązań, które biorą pod uwagę potrzebę ochrony osiąganych dochodów oraz poszukiwania nowych źródeł wpływów finansowych przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego. 

pl en