Opodatkowanie dochodów osobistych

Wsparcie dla osób zamożnych przy wyborze najbezpieczniejszego i najbardziej efektywnego sposobu rozliczenia podatkowego, minimalizujące ryzyko niewykonania lub niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Osiąganie dochodów z pracy, z umów cywilnoprawnych, m.in. z kontraktów menedżerskich, z obrotu majątkiem czy dochodów kapitałowych, to zdarzenia które nie pozostają neutralne na gruncie prawa podatkowego. W celu minimalizacji ryzyka wynikającego z niewykonania lub niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków podatkowych z tytułu osiąganych dochodów osobistych warto zaufać profesjonalistom, którzy pomogą wybrać najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób rozliczenia podatkowego.

Mając świadomość tempa zmian w przepisach prawa oraz skali obowiązków nakładanych na podatników, Kancelaria Mariański Group oferuje osobom zamożnym wsparcie w zakresie m.in.:

  • przygotowywania eksperckich opinii podatkowych – profesjonalnych i kompleksowych analiz w indywidualnych sprawach dotyczących rozliczenia podatkowego dochodów osobistych osiąganych w Polsce i za granicą, 
  • ustalenia i zmiany rezydencji podatkowej,
  • sporządzania wniosków o interpretację w celu zabezpieczenia interesów podatkowych osób zamożnych, 
  • reprezentowania w toku postępowania wszczętego przez organy podatkowe, jak również w trakcie postępowań przed sądami administracyjnymi,
  • weryfikacji skutków podatkowych realizowanych i planowanych inwestycji w kapitały pieniężne, nieruchomości czy dobra luksusowe,
  • opracowania koncepcji transferu składników majątkowych bądź całego biznesu,
  • sukcesji majątku, 
  • analizy ryzyka wynikającego z posiadania udziałów w kapitale, prawa  głosu, prawa do uczestnictwa w zyskach zagranicznej jednostki lub sprawowania faktycznej kontroli nad taką jednostką w kontekście zastosowania przepisów o CFC.

Eksperci Mariański Group koncentrują się na proponowaniu rozwiązań, które biorą pod uwagę potrzebę ochrony osiąganych dochodów oraz poszukiwania nowych źródeł wpływów finansowych przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego. 

pl