Reprezentowanie podmiotów ze świata sportu, kultury i sztuki.

Zapewniamy wsparcie w dziedzinach wymagających szczególnego podejścia i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Posiadanie znacznego majątku nie musi być związane jedynie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotną grupę stanowią osoby działające i uzyskujące zarobki z aktywności w sferze kultury i sportu. Mając na uwadze szczególny sposób regulacji podatkowej działalności artystycznej oraz rozrywkowej oraz uwzględniając specyfikę globalnego charakteru tego rodzaju działalności, należy podkreślić, że doradztwo w tym zakresie wymaga znajomości przepisów polskich i międzynarodowych, nie tylko podatkowych, ale również związanych, np. z obowiązkami wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Kancelaria zapewnia Klientom usługi w zakresie doradztwa prawno-podatkowego w przedmiocie opodatkowania poszczególnych kategorii dochodów z działalności sportowej i artystycznej. Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy naszych ekspertów, Klient zyskuje możliwość planowania podatkowego w zakresie uzyskiwanych zarobków, m.in., z wykorzystaniem mechanizmów prawnych pochodzących z innych jurysdykcji podatkowych. Dodatkowo Klient uzyskuje wsparcie przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju kontraktów oraz umów sponsorskich, zleceń i umów o dzieło, aby znajdujące się w nich postanowienia były zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym i w pełni zabezpieczały jego interesy.

Kancelaria ma doświadczenie w zakresie obsługi sportowców w relacjach ze związkami sportowymi, klubami oraz podmiotów zajmujących się obrotem dziełami sztuki. Jednocześnie prawnicy Kancelarii na bieżąco doradzają w zakresie planowania podatkowego osobom posiadającym znaczny majątek.

Jakie korzyści niesie w tym zakresie wsparcie Kancelarii:

  • Przejmujemy całość kontaktów z zaangażowanymi podmiotami – w przypadku sportowców z klubem oraz związkami sportowymi,
  • Prowadzimy postępowania przed trybunałami arbitrażowymi związków sportowych,
  • Uzyskanie kompleksowego wsparcia – podchodzimy do analizowanych zagadnień od strony prawnej oraz podatkowej, świadcząc także usługi doradztwa podatkowego na rzecz sportowców, w tym zaangażowanych w działalność międzynarodową,
  • Reprezentujemy interesy podmiotów zaangażowanych w działalność związaną z kulturą i sztuką wobec organizacji, organów publicznych, a także wobec kontrahentów.
pl